Đang gửi

Chiến lược phát triển

“Hướng tới sự minh triết”

  • Công ty Cổ phần Phát triển Điện Tây Bắc là một trong những công ty có uy tín, đầu tư, phát triển nguồn điện tại khu vực Tây Bắc của Việt Nam;
  • Với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Đầu tư & Phát triển Điện Tây Bắc luôn lấy giá trị cốt lõi làm chuẩn mực cho mọi hoạt động của công ty;
  • Hơn 10 năm qua, công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là sản xuất, cung ứng an toàn, liên tục điện năng cho toàn hệ thống điện vùng Tây Bắc nói riêng và Miền Bắc nói chung, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước;
  • Bên Cạnh những Nhà máy Thủy Điện Đã đi vào phát điện, năm 2018 Công ty đã đầu tư thêm 2 dự án thủy điện Nậm Công 5, Nậm Chiến 3. Từng bước nâng cao năng lực trong lĩnh vực thủy Điện.
  • Định hướng phát triển của Công ty, đến năm 2025 nâng tổng công suất phát điện lên 160 MW Thủy Điện. Ngoài ra, Công ty đang nghiên cứu triển khai các dự án sản xuất điện gió, điện mặt trời. Hướng tới là Công ty có thế mạnh trong nước về sản xuất điện xanh, thân thiện với môi trường;
  • Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ phát triển kinh tế trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Lãnh đạo Công ty nhìn nhận việc cụ thể hóa, áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất điện an toàn, ổn định, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
  • Xây dựng hệ thống quản lý, vận hành chuẩn mực, chuyên nghiệp.