Đang gửi

Cơ cấu tổ chức

 

 

Chủ tịch HĐQT: Ông ĐỖ QUANG LỢI

 

Tổng giám đốc: Ông DƯƠNG VĂN QUYỀN